Inspectierapporten

Inspectierapporten

Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is belangrijk. De rijksoverheid stelt aan kindercentra kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk en klachten.

Het Schatjes en Schoffiesparadijs is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op die kwaliteit. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspecties uit, waarbij zij beoordeelt of kindercentra aan de gestelde eisen voldoen. Zo nodig adviseert de GGD aan de gemeente om maatregelen te nemen.

Jaarlijks voert de GGD Flevoland deze inspectie uit en stelt een rapport op naar aanleiding van het bezoek. Deze rapporten kunt u terugvinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Voor het rapport van het kinderdagverblijf aan de Andantestraat, klik hier
Voor het kinderdagverblijf aan het Fugaplantsoen, klik hier
Voor de BSO aan de Andantestraat, klik hier
Voor de Sport BSO aan de Beemdgrasstraat, klik hier
Voor het kinderdagverblijf aan de wisselweg, klik hier
Voor de BSO aan de wisselweg, klik hier
Voor de BSO aan de Cinemadreef, klik hier
Voor de kinderopvang aan de Cinemadreef, klik hier