Functieprofielen

Functieprofielen

Binnen ons kindercentrum worden diverse functies vervuld. Hieronder vind je de bijbehorende functieprofielen. Heb je interesse in een van deze functies, kijk dan onder het kopje ‘Vacatures’.

Functieprofiel
Functieprofiel pedagogisch medewerker
Functieprofiel tso medewerker

Onderstaand profiel is géén openstaande vacatures, vacatures worden apart vermeld.

Functieprofiel pedagogisch medewerker

Algemeen
De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, verzorging en ontwikkeling van een groep kinderen in het centrum. De doelgroep en soort opvang kan verschillen, zoals bijvoorbeeld baby’s, dreumesen en peuters of een combinatie hiervan.

Doel van de functie
De dagelijkse opvang, verzorging en ontwikkeling van een groep kinderen in het kindercentrum.

Organisatorische positie
De pedagogisch medewerker werkt onder de locatiemanager en directie en begeleidt in voorkomende gevallen pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, groepshulpen, BBL-ers, BOL-ers en stagiaires.

Het begeleiden
De pedagogisch medewerker begeleidt kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht. Schept een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en stimuleert kinderen, door middel van uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, zich verder te ontwikkelen. Begeleidt kinderen bij de dagelijkse voorkomende bezigheden. Organiseert activiteiten gericht op ontwikkeling, eventueel buiten het kindercentrum.

Als gevolg hiervan:
worden de kinderen begeleid gedurende de met de ouders/verzorgers afgesproken periode, zodanig dat zij volgens het pedagogisch beleid zich ontwikkelen en gestimuleerd worden.

Het verzorgen van de kinderen
Draagt zorg voor de dagelijkse verzorging van kinderen.

Als gevolg hiervan:
Worden de kinderen verzorgd gedurende de met de ouders/verzorgers afgesproken periode, zodanig dat zij schoon zijn en gevoed worden volgens geldende hygiëne-eisen en afspraken met de ouders.

Informatie uitwisselen over kinderen en werkzaamheden
Houdt de ontwikkeling van kinderen bij en rapporteert of informeert hierover de locatiemanager. Informeert bij kennismaking de ouders/ verzorgers over de gang van zaken binnen de groep. Draagt zorg voor een goed contact met ouders/ verzorgers en informeert naar specifieke aandachtspunten en bijzonderheden van de op te vangen kinderen, ook bijvoorbeeld in de vorm van ouderavonden. Stemt met collega’s af over de dagindeling en de verdeling van de werkzaamheden en draagt mede zorg voor een goede samenwerking en voor een goede overdracht.
Neemt gebruikelijk deel aan vergaderingen en werkoverleg.

Als gevolg hiervan:
Wordt informatie uitgewisseld, zodanig dat zowel de ouders/ verzorgers, de locatiemanager als de pedagogisch medewerkers beschikken over de voor de verzorging en begeleiding relevante informatie, zodat het betreffende kind/ de betreffende kinderen zo optimaal mogelijk opgevangen kan/ kunnen worden.

Ruimten en materiaal beschikbaar en schoon houden
Verricht licht huishoudelijke werkzaamheden in en om de groep en draagt mede zorg voor het beheer, de aanschaf en de hygiëne en goede staat van de inventaris.

Als gevolg hiervan:
Is de ruimte schoon en is er een goed verzorgde inventaris, zodat kinderen in een schone en veilige omgeving opgevangen kunnen worden.

Deskundigheid bevorderen
Begeleidt en instrueert, indien op de groep aanwezig, BBL en BOL stagiaires en rapporteert hierover aan de locatiemanager en/of directie.

Als gevolg hiervan:
Wordt de deskundigheid bevorderd, zodanig dat BBL en BOL stagiaires zo goed mogelijk ingezet kunnen worden op de groep en (indien van toepassing) in staat gesteld worden hun leerdoelen te behalen.

Functieprofiel TSO medewerker

Het zorg dragen voor het welzijn van de kinderen die gebruik maken van de Tussen Schoolse Opvang.

  • Het houden van toezicht zowel binnen als buiten.
  • Het uitvoeren van huishoudelijk taken, die voortvloeien uit de verzorging van de kinderen, de ruimten en het materiaal.
  • Het zorgdragen (van indien nodig) een heldere overdracht van en naar de leerkrachten.
  • Het deelnemen aan overlegmomenten.
  • Het deelnemen aan scholing en cursussen om de professionaliteit te handhaven en te bevorderen.
  • Het kunnen begeleiden van een groep van 15 kinderen.
  • Het kunnen aanbieden en begeleiden van activiteiten aan een groep kinderen.