Huisregels

Huisregels

Aanmelding kinderdagverblijf
Een kind vroegtijdig inschrijven voor een plaats in het kinderdagverblijf vergroot de kans dat Het Schatjes en Schoffies Paradijs kan voorzien in de vraag van de ouders.

Inschrijven voor het kinderdagverblijf is mogelijk vanaf het moment dat u een kindje verwacht. Het inschrijfformulier voor ons kinderdagverblijf kunt u vinden op onze website in het hoofdmenu onder de link ‘online aanmelden’

Aanwezigheid melden
In verband met het plannen van activiteiten e.d. verzoeken wij u de pedagogisch medewerkers te informeren als uw kind, na een periode van afwezigheid als gevolg van ziekte of anderszins, weer Het Schatjes en Schoffies Paradijs gaat bezoeken. U kunt dit telefonisch doorgeven.

Afwezigheid melden
Mocht uw kind niet Het Schatjes en Schoffies Paradijs bezoeken, meldt dit dan aan de pedagogisch medewerkers van uw kind. U kunt de pedagogisch medewerkers bereiken via onze telefoonnummers, deze zijn voor alle locaties te vinden op de site.

Aanmelden bijzondere dagen
De aanvraag voor bijzondere dagen dienen een week van te voren binnen te zijn.

Allergieën
Is uw kind allergisch, meldt dit bij de pedagogisch medewerkers, zij verstrekken u een registratieformulier waarop u kunt aangeven wat van belang is ten aanzien van de allergie van uw kind.

Bereikbaarheid ouders
Zorg dat wij u altijd kunnen bereiken voor overleg!! Geef wijzigingen van telefoonnummers en andere gegevens altijd direct door aan Niokids, het online progamma waar uw kind mee inboekt!.

Brengen en ophalen van uw kind
U kunt uw kind brengen op de tijden die u heeft ingeboekt. Zolang u samen met u kind in het gebouw van Het Schatjes en Schoffies Paradijs verblijft, bent u zelf verantwoordelijk voor uw kind. Bij binnenkomst zorgt u voor het ophangen van de jas van uw kind en het aantrekken van zijn/haar slofjes. Uw kind of andere kinderen snoep of andere etenswaren geven zolang u in het gebouw van Het Schatjes en Schoffies Paradijs bent is niet toegestaan. Het kan voorkomen dat u uw kind door een ander laat ophalen. U dient hiervoor schriftelijk toestemming te geven. De hierboven bedoelde personen moeten zich op verzoek van de leidsters kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.

Calamiteiten
Bij calamiteiten kan het nodig zijn om het gebouw te ontruimen. Dit gebeurt uit voorzorg of omdat er direct gevaar is voor de kinderen en anderen die zich in Het Schatjes en Schoffies Paradijs bevinden. Wanneer er besloten wordt tot een ontruiming laten wij een alarmsignaal klinken, of delen de pedagogisch medewerkers u dit mede. Zodra dit het geval is, verlaat u op rustige wijze het pand. U volgt gedurende een calamiteit altijd instructies op van het personeel van Het Schatjes en Schoffies Paradijs . Eventueel evacueren wij de kinderen naar een andere locatie. Zodra dit het geval is worden ouders op de hoogte gesteld en verzocht hun kinderen te komen halen. Meldt het altijd aan de pedagogisch medewerker als u uw kind mee neemt.

Fopspeen
Kinderen mogen hun speentje van thuis meenemen naar Het Schatjes en Schoffies Paradijs . Uit hygiënisch oogpunt zijn er voor de speentjes een opbergbakje. Heeft uw kind een nieuwe speen, geef dit dan door aan de pedagogisch medewerker. Bij de peutergroepen bent u zelf verantwoordelijk voor het uitkoken en tijdig vernieuwen van het speentje (bij de peuters), op de babygroep wordt dit door de pedagogisch medewerkers gedaan.

Controleer de speen regelmatig op scheurtjes. Omdat er kans bestaat op verstikking door het gebruik van een kapotte speen, mogen spenen met scheurtjes niet gebruikt worden in Het Schatjes en Schoffies Paradijs.

Hoofdluis
Hoofdluis is een ongemak dat zich makkelijk en snel kan verspreiden. Om deze verspreiding zoveel mogelijk te beperken, vragen wij ouders die thuis hoofdluis geconstateerd hebben dit thuis te behandelen, voordat kind en ouder in Het Schatjes en Schoffies Paradijs komen. Stel de pedagogisch medewerker op de hoogte, zodat zij extra alert kunnen zijn. Soms slaat de behandeling niet in één keer aan, houdt ons dan op de hoogte. Zodra in Het Schatjes en Schoffies Paradijs hoofdluis geconstateerd wordt, overleggen wij met de ouders over de behandeling.

Inboeken van de reservering
Wij behouden ons het recht om u aanvraag te weigeren indien:

  • U niet 24 uur van tevoren inboekt,
  • Het kind leidster ratio overschrijdt
  • Wanneer er sprake is van een financiële achterstand.

Dieren
Dieren zoals huisdieren zijn niet toegestaan in het gebouw en op het buitenterrein van Het Schatjes en Schoffies Paradijs. Dit in verband met allergieën en een aantal veiligheid en gezondheidsaspecten.

Kinderwagens en maxicosi´s stallen
Gedurende de opvangdag van uw kind in Het Schatjes en Schoffies Paradijs kunt u uw kinderwagen, maxicosi of fietsstoeltje in Het Schatjes en Schoffies Paradijs achterlaten. Zorg dat kinderwagens ingeklapt zijn zodat ze zo min mogelijk ruimte innemen. De stallingplek is in de berging. Via deze stallingplek kunt u ook direct naar buiten.

Deze uitgang geldt alleen voor ouders die gebruik maken van de stalling. Het Schatjes en Schoffies Paradijs is niet aansprakelijk voor eventuele vermissing of beschadiging. Zogenaamde aanhangers van fietsen en andere grote vervoershulpmiddelen mogen niet in Het Schatjes en Schoffies Paradijs gestald worden, omdat ze te veel ruimte in beslag nemen.

Kinderziekten en epidemieën
Bij een uitbraak van een kinderziekte of epidemie raadplegen wij de GGD en handelen wij minimaal conform de voorschriften en adviezen van deze organisatie. Meldt altijd aan de pedagogisch medewerker als uw kind een kinderziekte heeft, of als u dit vermoedt.

Klachtenregeling

Interne klachtenregeling
Mocht het voorkomen dat een ouder ontevreden is, dan horen wij dat graag. Of het nu gaat om iets groots of iets kleins: wij zijn van mening dat alle punten van kritiek de moeite waard zijn om te melden. We willen graag iets doen met uw kritiek. Een klacht, kritiek of een opmerking? Graag komen we hierover met u in contact.

Hoewel wij ons best doen om alles goed te doen, weten we ook dat we fouten (kunnen) maken of dat er misverstanden kunnen ontstaan. Omdat onze dienstverlening vooral bestaat uit het verzorgen en opvoeden van kinderen, wordt elke klacht serieus genomen. Dit is voor ons van groot belang, want hierdoor kunnen we niet alleen iets aan de klacht doen, maar ook bekijken hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden.

Als u een klacht heeft zouden wij graag zien dat u het volgende stappenplan bewandeld.

Bij voorkeur maakt u een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de directie. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Externe Klachtenregeling voor ouders
Kinderdagverblijf het Schatjes en Schoffiesparadijs is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Voor eventuele klachten dient u zich eerst te wenden tot de ondernemer. Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan moet u het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop u de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk aanhangig maken bij de geschillencommissie.

Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang
De klachten en geschillenregeling Kinderopvang voor oudercommissies, wordt vanaf 1 januari 2016 ook uitgevoerd door De Geschillencommissie Kinderopvang. Voor informatie, advies en bemiddeling kan de oudercommissie contact opnemen met de Geschillencommissie.

De oudercommissie legt zijn vraag/probleem als eerst voor aan de ondernemer. Mochten zij geen bevredigend antwoord krijgen of wordt hun probleem niet opgelost of naar tevredenheid behandeld dan, wendt de oudercommissie zich tot de Geschillencommissie.

Kleding
De kinderen spelen intens in Het Schatjes en Schoffies Paradijs en doen verschillende activiteiten met bijvoorbeeld zand, verf of lijm. Houdt hier rekening mee bij het kleden van uw kind. Wij proberen te voorkomen dat kleding beschadigt of vuil wordt. Zo dragen de kinderen schorten tijdens het verven en plakken. Desondanks kan het gebeuren dat kleding vuil wordt. Het Schatjes en Schoffies Paradijs kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. De verf en lijmproducten die wij gebruiken zijn in de meeste gevallen uitwasbaar. Onze pedagogisch medewerkers geven u graag tips hoe om te gaan met verf en lijmvlekken. Als uw kind zijn kleding zodanig vies heeft gemaakt, door bv te morsen, is het handig om reserve kleding achter te laten. De jas van uw kind dient duidelijk herkenbaar te zijn voorzien van de voornaam van uw kind. U dient zorg te dragen dat er tenminste één stel schone kleren in het mandje van uw kind aanwezig is. Het is daarom van belang elke dag in het mandje te kijken of er iets gewassen of aangevuld moet worden. In het kinderdagverblijf is het dragen van slofjes verplicht vanaf het moment dat kinderen kunnen lopen. U dient deze slofjes zelf aan te schaffen. De slofjes dienen duidelijk herkenbaar te zijn voorzien van de voornaam van uw kind. Zorg dat u de slofjes tijdig vervangt indien ze versleten of te klein geworden zijn.

Luiers
Het Schatjes en Schoffies Paradijs gebruikt één merk luiers. Mocht u de voorkeur geven aan een ander merk, geef dit dan door aan de pedagogisch medewerkers. U dient er dan zelf voor te zorgen dat aan het begin van iedere opvangdag 5 luiers op voorraad zijn in het mandje van uw kind.

Maaltijden en tussendoortjes
Iedere dag krijgen de kinderen vers fruit, een warme maaltijd en tussendoor gezonde snacks (denk hierbij aan rauwkost, gekookt ei, volkoren soepstengel ed.)

Mandje
Alle kinderen hebben een eigen mandje. Hierin kunnen persoonlijke dingen zoals kleding en knuffels worden bewaard.

Medicijnovereenkomst
Het kan zijn dat uw kind medicijnen gebruikt. Om te zorgen dat de toediening hiervan goed uitgevoerd wordt, maken wij gebruik van een medicijnovereenkomst. In deze overeenkomst wordt de wijze van toediening en de dosering vastgelegd. Zorg dat u het medicijn beschikbaar stelt in de originele verpakking inclusief de gebruiksaanwijzing en dat de houdbaarheidsdatum niet overschreden is. Het formulier van de medicijnovereenkomst kunt u van de pedagogisch medewerker ontvangen.

Mishandeling of vermoedens hiervan
Kindermishandeling of vermoedens hiervan worden gemeld bij Veilig Thuis, Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals.

Omgangsvormen
Het Schatjes en Schoffies Paradijs is een veilige plek waar kinderen en volwassenen met elkaar omgaan op basis van respect en gelijkwaardigheid. Agressie of intimidatie, in welke vorm dan ook, wordt onder geen enkele omstandigheid getolereerd.

Vraagstukken rond uw kind in Het Schatjes en Schoffies Paradijs
Mocht u zich zorgen maken over uw kind, dan kunt u bij ons terecht. Schroom niet deze zaak bespreekbaar te maken bij de pedagogisch medewerkers van uw kind of de directie. Andersom zullen wij ook met u in contact treden als wij ons zorgen maken over uw kind.

Openingstijden
Onze openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 6.30 uur- 21.00 uur. Op de Locatie aan de Wisselweg is dit 6.45 uur- 19.00 uur

Opzegtermijn en/of aanpassen contract
Het contact van uw kind kan worden opgezegd per de 1ste en 16de van de maand, met een termijn van één maand.

Overgaan naar de volgende groep
Wanneer en op welke wijze het kind overgaat naar een volgende groep is afhankelijk van de ontwikkeling van het kind en de beschikbaarheid van een plekje in de nieuwe groep. Wij nodigen de ouders uit voor een kennismakingsgesprek met de pedagogisch medewerker van de nieuwe groep.

Voor de overgang krijgt het kind de kans om geleidelijk te wennen aan de nieuwe situatie. Deze gewenningsperiode duurt tot het moment dat het kind zich vertrouwd voelt. Wij streven er naar zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van ouders. Het is echter Het Schatjes en Schoffies Paradijs die bepaalt wanneer het kind gaat wennen en wanneer het kind daadwerkelijk overgaat.

Overdracht
De overdracht is het moment dat de pedagogisch medewerker en de ouders elkaar informeren over hoe het thuis en in Het Schatjes en Schoffies paradijs is gegaan. Door goed op de hoogte te zijn over wat er met het kind is gebeurd, kunnen beide partijen goed inspelen op de behoeftes van het kind. Mochten ouders de behoefte hebben om uitgebreider met de pedagogisch medewerker te spreken, dan kunnen zij hiervoor een afspraak maken.

Schoenovertrekken
Ouders dienen op de baby-, dreumes- en peutergroep schoenovertrekken te dragen. Het Schatjes en Schoffiesparadijs zorgt dat deze in de hal voor handen zijn.

Roken
Wij zijn van mening dat roken en kinderen niet samengaan, derhalve is het in het gebouw en op het buitenterrein niet toegestaan te roken.

Sieraden
Het dragen van sieraden door kinderen onder de 4 jaar raden wij sterk af. Het Schatjes en Schoffies Paradijs is niet verantwoordelijk voor mogelijk letsel ten gevolge van het dragen van een sieraad. Ook voor beschadiging of verlies kan Het Schatjes en Schoffies Paradijs niet aansprakelijk gesteld worden.

Speelgoed van thuis meenemen
Kinderen mogen niet hun eigen speelgoed meenemen naar Het Schatjes en Schoffies Paradijs .

Traktatie
Wij vinden het gewenst dat de eventuele traktaties die de kinderen uitdelen verantwoord, veilig en gezond zijn. Overleg vooraf met de pedagogisch medewerkers, deze geven u ook graag tips.

Poorten sluiten!
Wilt u er altijd goed voor zorgen dat de voordeur en de poort goed sluiten bij het verlaten van het pand.

Privacy
Al uw gegevens worden conform de wet op de privacy behandeld.

Ziek zijn
Zieke kinderen hebben extra aandacht en verzorging nodig en kunnen daarom het beste thuis verzorgd worden. Ziek zijn is bij ons bij ziekteverschijnselen en koorts (een lichaamstemperatuur van 38,5 graden Celsius en hoger). Wordt uw kind in Het Schatjes en Schoffies paradijs ziek dan wordt u hierover door ons geïnformeerd en in overleg kunt u uw kind dan komen ophalen. Als uw kind niet naar Het Schatjes en Schoffies Paradijs kan komen omdat het ziek is, meldt dit dan aan de pedagogisch medewerker van uw kind.

Zuigelingen
De jongste baby´s hebben hun eigen voedingsschema dat in overleg met de ouders is vastgesteld. Hierdoor wordt het ritme, zoals het kind dat van thuis kent, voortgezet. Het Schatjes en Schoffies Paradijs verzorgt de flesvoeding.

Ouders dienen wanneer zij hun kind brengen te zorgen:

  • voor een schone fles met een afsluitring en dop;
  • dat de pedagogisch medewerkers weten wat de juiste verhouding voeding/water is.

Borstvoeding die bedoeld is om in een fles te geven, dienen ouders gekoeld of in bevroren toestand aan te leveren en gelabeld in de koelkast te plaatsten. Borstvoeding die ingevroren dient te blijven, kan aan de leidsters overhandigd worden, deze wordt dan in de vriezer bewaard. Alle persoonlijke spullen zoals flessen, flessendoppen dienen voorzien te zijn van een naamsticker. Het Schatjes en Schoffies Paradijs verzorgt al het andere voedsel zoals brood, fruit, yoghurt, sap, rijstkoeken en groente. Vanzelfsprekend krijgen alleen de kinderen die eraan toe zijn dit voedsel en pas nadat dit met de ouders besproken is.

*Zuigelingen dienen wel eerst uit de fles te kunnen drinken voordat de opvang in Het Schatjes en Schoffies Paradijs van start gaat.