Gezondheid en veiligheidsbeleid

Gezondheid en veiligheidsbeleid

Wij vangen kinderen op in een veilige en gezonde kinderopvang. Dit doen we door:

 • kinderen af te schermen van grote risico’s
 • kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s
 • kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling
 • ons te houden aan geschreven protocollen

Visie van Het Schatjes en Schoffiesparadijs:

Het Schatjes en Schoffiesparadijs staat voor kinderopvang waar gewerkt wordt vanuit passie en waar wij een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Het blijven uitdagen van kinderen en het leren omgaan met verschillende soorten situaties vormen daarvan een belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis van dit alles. Wij willen dat kinderen zich veilig en beschermd bij ons voelen. Het waarborgen van de veiligheid gezondheid van de kinderen. Ons streven is een veilig en gezond kinderdagverblijf. Waar gewerkt wordt aan de hand van de opgestelde protocollen omtrent de hygiëne en veiligheid van de kinderen. Vanuit de wet innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten aanzien van Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. Onze aandacht gaat uit naar de grote en kleine risico’s. Kinderen horen in een veilige omgeving op te groeien, hier werken wij naar toe. Dat de kinderen hun veiligheid en gezondheid gewaarborgd wordt. Met elkaar omgaan met respect is erg belangrijk voor ons. De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn:

 1. het bewustzijn van mogelijke risíco’s
 2. het voeren van een goed beleid op grote risico’s
 3. het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen.

Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

In ons beleid worden de volgende punten besproken:

3 Grote risico’s

3.1 Voorbeelden van grote risico’s

 • Verdrinking
 • Vallen van een grote hoogte
 • Verstikking
 • Vergiftiging
 • Verbranding

3.2 Sociale veiligheid

 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Kindermishandeling
 • Vermissing

3.3 Voorbeeld van grote risico’s gezondheid

 • Gastro entretis
 • Voedselvergiftiging
 • Voedselinfectie
 • Legionella infectie
 • Besmettelijke huidinfectie
 • Luchtweginfectie

4 Omgang met kleine risico’s

5 Risico-inventarisatie

6 Thema’s uitgelicht

6.1 Grensoverschrijdend gedrag

6.2 Vierogen beleid

6.3 Achterwachtregeling

6.4 Meldcode kindermishandeling met afwegingskader

7 EHBO regeling

8 Beleidscyclus

8.1 Beleidscyclus

8.2 Plan van aanpak

8.3 Welke maatregelen worden genomen?

8.4 Hoe worden maatregelen geëvalueerd?

9 Communicatie en afstemming intern en extern

10 Ondersteuning en melding van klachten

Mocht u hier als ouder meer informatie over willen hebben dan kunt u ons beleid inzien op de verschillende locaties.

Lees hier ook de Gezondheid en Veiligsbeleid voor onze KDV locatie Wisselweg

Lees hier ook de Gezondheid en Veiligsbeleid voor onze BSO locatie Wisselweg

Lees hier ook de Gezondheid en Veiligsbeleid voor onze KDV Andantestraat

Lees hier ook de Gezondheid en Veiligsbeleid voor onze BSO Andantestraat

Lees hier ook de Gezondheid en Veiligsbeleid voor onze locatie Fugaplantsoen

Lees hier ook de Gezondheid en Veiligsbeleid voor onze BSO Heilo

Lees hier ook de Gezondheid en Veiligsbeleid voor onze KDV Literatuurwijk

Lees hier ook de Gezondheid en Veiligsbeleid voor onze BSO Literatuurwijk